Xenon Gas Market to Register a CAGR of Around 5% Through 2032